Aanmelden
Fasehuis

Wat is een fasehuis?

In een fasehuis van El Futuro wonen jongeren in de leeftijd van 15 jaar en ouder. Hier is 7 dagen per week en 24 uur per dag een begeleider aanwezig. Afhankelijk van de vaardigheden van de jongere start de jongere met individuele begeleiding op een kamer in ons appartement. Het fasehuis is een plek waar de jongere zo normaal mogelijk leeft. De jongere gaat naar school, stage of heeft werk, is lid van een club en ontvangt vrienden. Het is noodzakelijk dat alle jongeren een zinvolle dagbesteding hebben. Hier dient meteen een start mee gemaakt te worden. Bovendien leert uw kind allerlei dagelijkse taken, zoals eten, koken en boodschappen.

Voor wie?

Fasehuis El Futuro is voor alle jongeren in de leeftijd van15 jaar en ouder, die door omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen. Zij zijn nog niet in staat om op eigen benen staan en hebben daardoor op een aantal punten begeleiding nodig. Fasehuis El Futuro biedt deze jongeren een stabiele en rustige woonplek. Wij leren de jongeren zo zelfstandig mogelijk te wonen. Aan het eind van de begeleiding wordt duidelijk welke woonsituatie voor de jongere het meest geschikt is. Dit kan variëren van (een vorm van) kamer training / begeleid wonen tot geheel zelfstandig wonen. Wij begeleiden de jongeren daar naar toe, of geven hierover desgewenst advies.

Werkwijze

Als de jongere in een fasehuis van El Futuro komt wonen, maken we een POP (persoonlijke ontwikkelingsplan). Hierin staan de hulpvraag en de leerdoelen beschreven. Aan de hand van de hulpvraag en leerdoelen wordt in overleg met de jongere bepaald welke begeleiding er gevolgd gaan worden en in welke volgorde. Het gaat hierbij om de praktische vaardigheden zoals koken, onderhoud leefomgeving, wassen en andere huishoudelijke taken. Ook het aanleren van vaardigheden op het gebied van regels, financiën, wonen, school, vrije tijd, thuis, omgaan met anderen en persoonlijke verzorging zijn belangrijk. Het POP-plan wordt zowel door de jongere als door de begeleidend coördinator van El Futuro ondertekend. De begeleidend coördinator is verantwoordelijk voor de begeleiding van de jongere. Het POP-plan wordt uitgewerkt in korte termijn werkplannen die eens in de drie tot vier weken in het team en met de jongere wordt besproken. Door tussentijdse evaluaties bekijken we samen met de jongere of de behandeldoelen zijn behaald. Uiteraard wordt u hierin betrokken indien u en de jongere zelf  dit op prijs stelt.

Visie

El Futuro gaat bij de begeleiding uit van wat een jongere wél kan. Onze visie is dat het belonen van positief gedrag leidt tot een positieve ontwikkeling. De gehele begeleiding is erop gericht om de jongeren zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan het dagelijkse leven.

Trainingstraject

De individuele hulpvraag van de jongeren dient als uitgangspunt voor het trainingstraject. Een belangrijk doel van het trainingstraject is het bevorderen van de praktische, sociale en maatschappelijke redzaamheid van uw kind bij een zelfstandige woonleefsituatie. Door de training en begeleiding worden de jongeren zelfstandiger en meer onafhankelijk, waardoor de jongeren zo zelfstandig mogelijk kan leven al dan niet met ambulante ondersteuning na afloop van dit traject.

Het trainingstraject bestaat uit de volgende fasen:

Fase 1: Observatiefase: Deze fase is gericht op de wederzijdse gewenning. Daarnaast kijkt de persoonlijk begeleider samen met de jongeren naar de mogelijkheden en stellen zij de leerdoelen vast in het POP-plan. Wij denken dan aan 4 tot 6 weken.

Fase 2: Trainingsfase: In deze fase bieden wij de jongeren trainingen aan om aan de leerdoelen te werken. Zo werkt uw zoon/dochter toe naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid op sociaal, praktisch en maatschappelijk gebied. Dat kan voor iedere jongere anders liggen.

Fase 3: Doorstroomfase: Als duidelijk is welke woonvorm het meest geschikt is voor de jongere, starten wij met de uitstroomfase. Dit kan inhouden dat wij advies geven over, of toewerken naar een vorm van kamertraining /begeleid wonen. Het kan ook leiden tot het toewerken naar zelfstandig wonen, waarbij de jongere onder begeleiding van El Futuro nog een jaar lang verder getraind wordt. De jongere kan dan laten zien dat de jongere in staat is zelfstandig een huishouden te voeren en zich maatschappelijk kan handhaven. Na dat jaar stopt het niet bij El Futuro en zal er geregeld nog contact zijn om mogelijke terugval te voorkomen.

Het trainingstraject zoals hierboven beschreven is flexibel, omdat wij altijd kijken naar de individuele mogelijkheden en behoeften van de jongere. Het kan zijn dat een jongere een andere trainingssituatie nodig heeft, of in een veel korter traject tot zelfstandigheid kan komen.

Begeleiding

El Futuro heeft een team van professionals dat uw kind zo goed mogelijk begeleidt bij het trainingstraject. Daarnaast heeft iedere jongere een persoonlijk coach.

Duur en locatie

De duur van het traject is afhankelijk van de ontwikkeling van de jongeren. Het traject zal plaatsvinden in een fasehuis van El Futuro.

Meer informatie of aanmelden?

Voor meer informatie over onze hulpverlening kunt u kijken op: jongerenzorg-elfuturo.nl . Heeft u vragen over het Fasehuis El Futuro of over de aanmelding? Neem dan contact op met El Futuro.